Regulamin

w zakresie zgłaszania się / organizacji wydarzeń / organizacji zgłoszeń
w ramach serwisu zgłoszenia24.pl oraz subdomen aplikacji w szczególności wersji testowej: beta.zgłoszenia24.pl

§1

Celem regulaminu jest określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych użytkowników w ramach aplikacji internetowej zgłoszenia24.pl oraz sprecyzowanie procesu płatności
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej zgłoszenia24.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie zgłoszenia24.pl lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz równoznaczne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z TJSOFT Sp. z o.o. bez konieczności sporządzenia odrębnych umów
3. Regulamin określa:
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną - §6
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną - §7
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - §7
 • Tryb postępowania reklamacyjnego - §8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20/02/2020 r.

§2

Słownik pojęć i ról w systemie
 • Aplikacja internetowa zgłoszenia24.pl jest systemem informatycznym dostępnym poprzez nowoczesne przeglądarki internetowe
 • Organizator: Osoba upoważniona do zarządzania swoim wydarzeniem lub formularzem. Dostępne funkcje z tytułu tej roli są opisane dokładnie podczas tworzenia nowego wydarzenia / formularza. Jest administratorem danych osobowych użytkowników zgłoszonych na jego wydarzenia. Jest również odbiorcą płatności ONLINE
 • Użytkownik zalogowany: Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał Rejestracji. Użytkownikami są także Organizatorzy
 • Właściciel zgłoszenia: Użytkownik zalogowany lub gość, który dodał zgłoszenie do systemu. Ma prawo zarządzać zgłoszeniem oraz wykonywać dostępne dla zgłoszenia akcje
 • Bramka płatności, pośrednik płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności ONLINE
 • Wyszukiwarka wydarzeń - publiczny katalog wydarzeń dostępny dla każdego użytkownika z opcją wyszukiwania po odległości, słowach kluczowych oraz datach
 • Zgłoszenie - Uzupełniony formularz zgłoszeniowy na dane wydarzenie. Zgłoszenie może być płatne lub darmowe, lub posiadać limity zależne od ustawień, które wprowadza organizator
 • Wydarzenie - Stworzone przez organizatora. Zawierające datę, czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w systemie
 • Formularz zgłoszeniowy - Stworzony przez organizatora formularz zgłoszenia na wydarzenie. Formularz może zostać ustawiony na wiele sposobów, organizator może skonfigurować dowolne pola w swoim formularzu. Od organizatora zależy czy pobiera opłatę, jaka będzie jej wysokość oraz dozwolone metody płatności.
 • Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez TJSOFT Sp. z o.o., która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu zgłoszenia24.pl oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
 • Konto tworzone jest podczas rejestracji użytkownika. Administratorem danych osobowych wszystkich kont w serwisie jest TJSOFT Sp. z o.o.. Konto może utworzyć każda osoba posiadająca aktywny adres email, do którego ma dostęp. Użytkownik, który będzie chciał skorzystać funkcjonalności organizatora powinien podać również swoje Imię i Naziwsko. Każda osoba fizyczna ma prawo do założenia jednego konta w systemie. Poprawność wprowadzonych danych w polu Imię, Nazwisko, Email oraz Login może być weryfikowana przez administrację. Podawanie obraźliwych oraz wulgarnych danych jest zabronione

§3

Płatności są funkcjonalnością pozwalającą uczestnikowi zapłacić za zgłoszenie zgodnie z regułami, które ustawił organizator wydarzenia. Bramką obsługującą płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Podmiot ten odpowiada za przyjęcie środków od uczestnika. Następnie TJSOFT Sp. z o.o. z wykorzystaniem funkcji Multiwypłaty oferowanej przez brankę płatności przekazuje środki do organizatora. Przekazywane środki zostaną pomniejszone o prowizję zgodnie z zawartą umową. Procent prowizji, który pobierany jest od każdej płatności online będzie jasno i czytelnie przedstawiony organizatorowi podczas tworzenia formularza zgłoszeniowego. Organizator pod koniec każdego miesiąca otrzyma fakturę VAT z pobranych prowizji. Faktura będzie dostępna do pobrania w systemie zgłoszenia24.pl w formacie PDF. Firma TJSOFT Sp. z o.o. nie odpowiada za wystawienie rachunku / faktury osobie zgłaszającej się. Odpowiedzialność za rozliczenie z osobą zgłaszającą się ponosi Administrator formularza. Zgromadzone środki są wypłacane organizatorowi zgodnie z ustawieniami, które wybrał. Procesowanie wypłaty może trwać maksymalnie do dwóch dni roboczych. Wypłaty środków następują na podane przez organizatora krajowe konto bankowe

§4

Za organizację wydarzenia odpowiada organizator. System zgłoszenia24.pl jest tylko narzędziem pomagającym zorganizować wydarzenie i nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z uczestnictwem w wydarzeniu. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań aby treści prezentowane w naszym serwisie były jak najlepszej jakości
Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia. Wydarzenie organizowane przez Organizatora powinno mieć odrębny Regulamin Wydarzenia

§5

1. zgłoszenia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

§6

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Zapisanie się i opcjonalna zapłata za wydarzenie
 • Stworzenie wydarzenia
 • Stworzenie formularza
 • Pobieranie płatności od uczestników wydarzenia
 • Złożenie reklamacji działania usług na adres: kontakt@zgloszenia24.pl
 • Otrzymywanie zamówionych powiadomień na adres email bądź telefon
 • W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom
 • Aktualny zakres funkcjonalności można znaleźć w panelu administratora po zalogowaniu do aplikacji
Warunki korzystania z usługi
 • Strona internetowa zgłoszenia24.pl dostępna jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresów potrzebnych na aktualizację lub konserwację usługi. O planowanych modernizacjach użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani
 • Do obsługi aplikacji należy używać wiodących i aktualnych przeglądarek internetowych.
 • Klient zobowiązuję się informować zgłoszenia24.pl o wszystkich nieprawidłowościach działania systemu
 • Klient publikując materiały w serwisie zgłoszenia24.pl oświadcza, ze owe materiały będą zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi klient. Administracja w momencie spostrzeżenia nieprawidłowości zatrzega sobie prawo do blokady publikowanych przez organizatora treści
 • Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 • Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania publikowania wydarzeń budzących wątpliwości prawne lub etyczne
 • Zabrania się dodawania treści przez dowolnego użytkownika systemu naruszających obowiązujące w Polsce prawo. Wszystkie przypadki naruszenia prawa będą niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów Państwa
 • Zabrania się udostępniania haseł dostępu osobą trzecim.
 • Użytkownik systemu rejestrując konto powinien w polu Imię i Nazwisko podać swoje dane
 • TJSOFT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny zasprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika
 • TJSOFT Sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu zgłoszenia24.pl
 • Użytkownicy systemu nie mogą wprowadzać do systemu danych mogących świadomie wprowadzić innych w błąd.
 • Organizator powinien zamieścić regulamin, który zawiera w szczególności sprecydowane obowiązki każdej ze stron oraz jasno opisaną procedurę reklamacyjną

§7

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez zgłoszenia24.pl ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej
 • Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z TJSOFT Sp. z o.o. na skorzystanie z danej Usługi
 • Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji
 • Chęć rozwiązania umowy należy zgłaszać na kontakt@zgloszenia24.pl lub +48 791 501 761. Wnioski bądą rozpatrzane w przeciągu tygodnia roboczego.
 • TJSOFT Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
zgłoszenia24.pl zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego zgłoszenia24.pl poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej zgłoszenia24.pl.

§8

Tryb postępowania reklamacyjnego - ogólne
 • 1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi związane z świadczonymi Usługami telefonicznie: +48 791 501 761, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zgloszenia24.pl, przez chat dostępny stronie zgłoszenia24.pl. Oficjalnym zgłoszeniem reklamacji jest jednak wiadomość email wysłana na adres kontakt@zgloszenia24.pl. W tytule wiadomości powinny znajdować się słowa "Reklamacja - zgłoszenia24.pl"
 • Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej lub telefonicznej jednak nie dłużej niż wynika to z postanowień aktualnie obowiązującego prawa.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji
Tryb postępowania reklamacyjnego - dla użytkownika / płatnika
 • Reklamacje dotyczące wydarzenia, uczestnik powinien zgłaszać do ogranizatora, ponieważ organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie.
 • Wszytskie nieprawidłowości wynikające z błędnego działania systemu uczestnik może zgłosić na zasadach ogólnych opisanych wyżej
 • Za zwroty oraz reklamacje dotyczące płatności odpowiada organizator wydarzenia. Wszystkie zebrane środki za pomocą systemu zgłoszenia24.pl w momencie zaksięgowania są przekazywane w czasie rzeczywistym do dyspozycji organizatora
Tryb postępowania reklamacyjnego - dla organizatora
 • Organizator może zgłaszać reklamacje na zasadach opisanuch w punkcie o ogólnych zasadach reklamacji
 • W sprawach niecierpiących zwłoki np. błędy z płatnościami lub prawidłowym działaniem systemu zaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny w celu natychmiastowego wyjaśnienia problemu. Firma kontakt@zgloszenia24.pl dokłada wszelkich starań aby technicznie wszystko działało jak należy

§9

Firma TJSOFT Sp. z o.o. będzie przekazywała zgromadzone środki przez organizatora pomniejszone o prowizje zgodnie z ustawieniami wybranymi przez organizatora. Środki będą gromadzone za pomocą bramki płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Organizator otrzyma przelew na podany wcześniej rachunek bankowy za pomocą opcji Multiwypłaty oferowanej przez operatora bramki płatniczej Faktury za pobrane prowizje będą dostępne w panelu administatora oraz będą wysyłane na adres email rozliczeniowy w formie elektronicznej. Faktury zbiorcze dla każdego formularza generowane są pod koniec każdego miesiąca. Organizator ma prawo wystąpić o fakturę wcześniej kontaktując się z TJSOFT Sp. z o.o.. Za rozliczenie i wystawienie dokumentów z uczestnikiem wydarzenia odpowiada organizator